Sunday, December 08, 2002

يك ات�اق جالب
ديشب ات�اقي سريال پليسي مهدي �خيم زاده را ديدم خيلي خوش ساخته و جالبتر از اينكه
بسيار خوب و درست از تكنيك پرده آبي در صحنه هاي تعقيب است�اده كرده پرده آبي شايد
ابتدايي ترين و مهمترين تكنيك جلوه هاي ويژه بشمار مي آيد كه در ايران به نظر من خيلي
ترو تميز از آن است�اده نشده است
�خيم زاده گارگردان توانايي است اما اگه س�ارشي كارنكنه خيلي بهتره سريال ولايت عشق
يا دكان سه نبش براي بقيه ساختن سوابق او را زير سوال خواهد برد
در مورد پرده آب و تكنيكهاي آن بيشتر توضيح خواهم

Monday, December 02, 2002

تن تن در

our lifeدر آينده نزديك خواهم نوشت

Sunday, November 17, 2002

زندگي ما در ايران
واقعا ما در اين كشور زندگي مي كنيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
our lifeببخشيد با تاخير مي نويسم واقعا جمع آوردي و نوشتن در باره اين رشته كه منابع كمي هم داره
خيلي سخته اميد داشتم كه در ادامه راه علاقمندان وهمكارني بيابم
كه �علا نشد كمكهاي شما مرا به ادامه راه دلگرم مي كند

Saturday, November 09, 2002

معر�ي دو تا سايت نمايش �يلمهاي كلاسيك
دراين سايتها �يلمهاي كلاسيك دنيا با دسته بندي مناسب نمايش بصورت آنلاين
نمايش داده مي شن
Yahoo! Broadcast


Yahoo! Broadcast

netbroadcaster.com


netbroadcaster.com

Tuesday, November 05, 2002

�يلمنامه اين ه�ته
Pulp Fiction
Screenplay Written Directly For The Screen (1994).
Written by Quentin Tarantino & Roger Avary.
Color Bars چيست و به چه كار مي آيد
براي شروع هر نوع توليد ويدئويي نيازبه يكسان سازي رنگها و كنتراست داريم
خصوصا زماني كه از چند نوع سيستم دوربين مونيتورو سيستمهاي ديگراست�اده مي گردد

Smpte Color BarsCorrect NTSC Color Bars

Smpte Color BarsCorrect PAL Color Bars

اين پانل در اول هر برنامه ويدئويي نشان دهنده استاندارد رنگ آن برنامه خواهد بود در زماني كه از ا�كتهاي
پرده آبي و يا لومينانس كي است�اده گردد اين يكسان سازي رنگ بسيار مهم مي باشد در بعضي از اين
پنل ها صداي سوت يا بوقي شنيده مي شود كه استاندارد صدا مس باشد كه اين سوتبا شدت يك دسي بل براي
يكسان سازي شدت يا لول صدا كاربرد دارد مانند پنل اول شروع برنامه هاي تلويزيوني كه اين پنل نشان دهنده
استاندارد رنگ و صدا تا پايان كار برنامه آن شبكه مي باشد متاس�انه اين استاندارددر ايران بصورت مسخره اي
وجود دارد كه هربرنامه با برنامه ديگر علاوه برت�اوت رنك ت�اوت صدا به وضوح به چشم مي خورد
توصيه مي شود قبل ازشروع تدوين ويدئويي با توجه به نوع سيستم پال يا سكام از اين پنل است�اده گردد
در سيتما
در سينما يكسان سازي رنگ و نور با توجه به است�اده از نگاتيو بسيار مشكل مي باشد اين وظي�ه علاوه بر �يلمبردار
در نهايت در لابراتوار ظهور به عهده مسئول اتالوناژمي باشد اتالوناژ تصحيح و يكسان سازي رنك ونور
در كليه نما ها در يك �يلم سينمايي را مي گويند
صدا نيز بعهده مسئول ميكس صدامي باشد كه برروي ميز صداديالوگها و ا�كت و موسيقي با باند سازي
مجزا ميكس و بروري �يلم سينمايي گذاشته مي شود البته در ايران صدا در كپي ص�ر هر�يلم بصورت مگنت مي باشد
كه درنهايت در كپي هاي بعدي بصورت اپتيك در حاشيه �يلم ضبط مي شود

Wednesday, October 23, 2002

كم كم خريدن دوربين هندي كم نيز جزء واجبات مردم شده مثل خريد كامپيوتر
تصويربرداري ويدئوي هم كه ديگه تخصص لازم نداره روشن كن و هي زوم اين و زوم بك
خلاصه يه آشي ميشه كه اغلب با ديدن اين �يلمها سرگيجه مي گيريم
امروز مي خوام روش ساختن استدي كم براي اين نوع دوربين ها رو كه چند وقته ياد
گر�تم به شما آموزش بدم اميدوارم كه بسازيدو است�اده كنيد
در اين جا از يك مونيتور كوچك است�اده شده كه در صورت مجهز بودن دوربين
شما به ال سي دي نيازي به اين مونيتور نيست

بسته به سليقه و ميل شما مي توانيد از چوب يا آلومينيوم ساخته شود
نقشه با اندازه به اينچ به شكل زير توجه كنيدلوازم و وسايل مورد است�اده لولا پيچ خروسك ترازكوچك جهت تراز سطح و تراز با وزنه جهت تراز ارت�اعاين وزنه بسته به وزن دوربين شما تعيين ميگردد وزنه بصورتي تعيين ميگردد كه در حالت عادي تراز عمودي و سطحي
با هم برابر باشد


چند عكس از زير جهت نشان دادن نصب لولا و دسته استدي كم
در صورت داشتن مهارت لازم جهت ساخت مي توان از يك دسته ماننده دسته ماهك ماشين ويا
دسته سه پاييه عكاسي است�اده كرد ماهك دسته دنده رنو شايد به شما كمك كنه قيمت ايراني اون سه يا چهارهزارتومان بيشتر نيستمنبع سايت
videouniversity

Sunday, October 20, 2002

خلاصه اين لوگوي ها را درست كردم و يك جاي مناسب براي آپلود
كردن پيدا كردم
در خصوص ايملهاي رسيده و سولات شما حتما جواب خواهم داد
�يلمنامه اين ه�ته شاهكار زيباي اورسن ولز مي باشد
همشهري كين